Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสุรชัย จันทร์คง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
Responsive image
Responsive image
นายวรพจน์ ธรรมสวัสดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
Responsive image
Responsive image
นายยุทธนา แจ้งแสดง
เลขานุการสภา อบต.ท่าคา
Responsive image
นายกิตติธัช ขุนทองจับ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายชาญณรงค์ กุลชลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสถาพร สวัสดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสุรชัย จันทร์คง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสวรงค์ ตันเอี่ยม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายกิตติภพ การีโรจน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายปิยะ ภู่สกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายปรีชา เปาะปักชิณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายอำนาจ เนตรสกุลณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายวรพจน์ ธรรมสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นางคมคราย พูลประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นางสาวภัทชา โสวจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th