Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างส่วนราชการ

งานบริหารทั่วไป
   หน้าที่รับผิดชอบ

     1.1 งานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์ การจัดเวรดูแลสถานที่ทำงาน งานเลขานุการหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด
     1.2 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้าง การลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับบำเหน็จบำนาญ การขออนุญาตเดินทางไปราชการ(ยกเว้นการดำเนินการทางวินัย)
     1.3 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
   หน้าที่รับผิดชอบ

     2.1 การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้แก่ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ หรือทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
     2.2 การตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การแต่งตั้งโอน (ย้าย) ของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2.3 ประสานงานกับ ก.ถ./ก.กลาง/อปท.ต่างๆ
     2.4 การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ ผู้แทน อปท. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
     2.5 ประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
     2.6 ให้คำแนะนำ ปรึกษางานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นให้แก่ อปท.
     2.7 การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
     2.8 การจัดประชุม ก.จังหวัดและแจ้งมติที่ประชุม ก.จังหวัดให้ อปท.ถือปฏิบัติ
     2.9 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ให้แก่บุคลากรของ อปท.
     2.10 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
   หน้าที่รับผิดชอบ

     3.1 งานบริหารบุคคล ได้แก่
          - การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล (ยกเว้นการดำนเนินการทางวินัย)
          - การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
          - การลาของผู้บริหารท้องถิ่น
     3.2 งานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนารายได้
          - การประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
          - การพัฒนารายได้ท้องถิ่น
          - การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          - การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3.3 งานการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะ
          - การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่ อปท.
          - การดำเนินการตามมาตรการถ่ายโอนภารกิจฯ ระดับจังหวัด
          - งานถ่ายโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
          - การดำเนินงานโครงการถ่ายโอนบุคลากรไปสู่ อปท.
     3.4 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการรณรงค์ส่งเสริม ประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งกรณีที่ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองและการสนับสนุนงบประมาณให้กับส่วนราชการ
     3.5 งานส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     3.6 งานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท.
     3.7 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
     3.8 งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
          - กำกับดูแล อปท. เกี่ยวกับระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
          - การตรวจสอบแผนจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น
          - การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท.
          - การติดตาม รายงาน วิเคราะห์ข้อมูล และการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี
          - การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ อปท.

กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
   หน้าที่รับผิดชอบ

     4.1 การให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
     4.2 งานคดีเพ่ง คดีอาญา กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องหาว่ากระทำผิดอาญาหรือคดีเพิ่ง
     4.3 งานคดีปกครองของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     4.4 งานคดีละเมิดของข้าราชการ ลูกจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัย
     4.5 งานร้องทุกข์กล่าวโทษ ร้องเรียนข้าราชการ ลูกจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัย
     4.6 งานนิติกรรมสัญญา
     4.7 การจัดตั้ง ยุบ ยุบรวม อปท.การเปลี่ยนแปลงเขต การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนดวงตรา อปท.การดำหนดชั้น อปท.
     4.8 การร้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
     4.9 การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
     4.10 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.รวมทั้งการพิจารณาผู้ละทิ้งงาน
     4.11 งานประสานการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น
     4.12 การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น
     4.13 งานติดตามผลทางแพ่ง อาญา คดีปกครอง คดีละเมิด และการร้องเรียนกล่างโทษ
     4.14 งานการตรวจสอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ การเบิกจ่าย การคลัง
     4.15 งานการประชุมสภาท้องถิ่น รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
     4.16 งานการทำกิจกรรมนอกเขต หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     4.17 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
     4.18 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ
   หน้าที่รับผิดชอบ

     1) การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุของ อปท.ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบที่แจ้งให้ อปท. ทราบ
     2) รายงานผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุของ อปท. และรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
     3) การเสนอของบประมาณต่างๆ ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     4) การจัดทำเช็ค และจัดทำทะเบียนคุมการใช้เช็ค การเบิกจ่ายเช็ค
     5) การชี้แจงข้อสังเกตและข้อทักท้วงของ สตง.
     6) การวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
     7) การติดตามผลการวางระบบการควบคุมภายในของ อปท.ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
     8) การดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     9) ให้คำแนะนำแก่ อปท.เกี่ยวกับงานในหน้าที่
   10) การจัดทำรายงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบ
   11) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   12) การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภท ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   13) การจัดทำบัญชี เกณฑ์คงค้างด้วยระบบมือ และระบบคอมพิวเตอร์(GFMIS)
   14) การจัดทำรายการจ่ายเงิน (ขจ 01) ในระบบ GFMIS
   15) การจัดทำรายงานทางด้านการเงิน การบัญชี ตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและกฏหมายกำหนด
   16) การจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
   17) การจัดทำรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   18) ให้คำแนะนำแก่ อปท. เกี่ยวกับงานในหน้าที่
   19) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   20) การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ของข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และลูกจ้างตามโครงการการถ่ายโอนบุคลากรฯ เช่น เงินเดือน เงินสวัสดิการ เงินค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
   21) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประเภทอุดหนุนทั่วไป
   22) การจัดสรรภาษีและรายได้ของ อปท.
   23) การเบิกจ่ายและจัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายวัสดุของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   24) การออกใบเสร็จรับเงินและจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน
   25) การรายงานทางด้านการเงินตามหนังสือสั่งการ ระเบียบและกฎหมายกำหนด
   26) การดำเนินการทางด้านพัสดุทุกประเภท ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   27) การดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจำกัด
   28) ให้คำแนะนำแก่ อปท. เกี่ยวกับงานในหน้าที่
   29) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   30) การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th