Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา
                      1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ และลำคลอง
                      1.2 พัฒนาระบบประปา
                      1.3 ขยายเขตไฟฟ้าที่พักอาศัยและไฟฟ้าสาธารณะ
                      1.4 ขยายเขตโทรศัพท์
                      1.5 พัฒนาระบบจราจร
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  แนวทางการพัฒนา
                      2.1 พัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้
                      2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
 3. การพัฒนาด้านสังคม
    แนวทางการพัฒนา
                      3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                      3.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                      3.3 การประชาสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน
                      3.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา
                      4.1 พัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย
                      4.2 สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     แนวทางการพัฒนา
                      5.1 ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
                      5.2 สนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
    แนวทางการพัฒนา
                      6.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนา
                      7.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 8. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง
    แนวทางการพัฒนา
                      8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                      8.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th