Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 19 สาย    
จำนวนถนนลาดยาง 11 สาย    
จำนวนถนนคอนกรีต 4 สาย    
จำนวนถนนอื่นๆ 13 สาย    
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 21 แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0 แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0 แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0 แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0 สาย    
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 22 แห่ง/สาย    
จำนวนคลองชลประทาน 0 แห่ง    
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 16 แห่ง    
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0 แห่ง    
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0 แห่ง    
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0 แห่ง    
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,542 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0 ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,513 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 29 ครัวเรือน
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th